Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.nanotowels.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť LISECO s.r.o.,
zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 34493/B,
IČO: 35916354, DIČ: 2021931868, IČ DPH: SK2021931868.


Údaje o spoločnosti:

LISECO s. r. o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Telefón : +421 903 755 807
E-mail: info@nanotowels.sk

Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovak Republic
IBAN : SK08 1100 0000 0026 2502 8619
Bank code: 1100
SWIFT : TATR SK BX
Account no.: 2625028619


Objednanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy. Prípadné rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobené zaokrúhlením.


Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním, najneskôr však do 24 hodín od jej uskutočnenia. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.


Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený na dobierku Slovenskou poštou. Zásielky sú obvykle dodané v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je tovar na sklade.


Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať na Slovenskej pošte pri prevzatí zásielky na dobierku.


Záväzky predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v správnom množstve na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, zabalený a odoslaný v dohodnutej lehote.


Záväzky kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru na dobierku. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.


Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).


Reklamácia

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: nanotowels@liseco.com

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.


Vrátenie tovaru

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu firmy (LISECO s. r. o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava). Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady.


Záruka

Záruka na dodaný tovar je maximálne 2 roky od zakúpenia tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru mohla byť spôsobená nesprávnym používaním tovaru.


Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Naša spoločnosť dodržuje zákon o ochrane osobných údajov. Odoslaním objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a žiadať odstránenie osobných údajov z našej databázy.


Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.


Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v plnom rozsahu s nimi súhlasíte.